Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

beiratkozási tudnivalók,nyilatkozat


Hirdetmény

Nagykáta Város Önkormányzata a fenntartásában működő Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási rendjét a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan,az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Beiratkozás időpontja: 2021. április 26-án és 27-én 8-16 óra között
2./ A beiratkozás helye: 2760 Nagykáta, Czakó András u. 1.
3./ A nevelési év 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.
4./ Az óvoda felvételi körzete Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.
5./ Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.
6./ A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
• Be kell íratni minden gyermeket, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésben vesz részt.
• A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2021. május 12-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
• A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
• Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. A külföldre távozó gyermekek szülei a bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozn.../kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.
7./ A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek és a szülő(k) lakcímigazolványát,
• gyermek TAJ kártyáját,
• a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
• elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,
• nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén,
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
• a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.
Az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata értelmében az óvoda és az általános iskola – járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan. Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.
8./ Az intézmény minden épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.
9./Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el, amelyért 5.000,-től 150.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
10./ Értesítés a döntésről
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 27.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő Nagykáta Város Önkormányzat Képviselő-testületének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1-3) bekezdése és a 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. A fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és az intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez (Pál Erzsébet 2760 Nagykáta, Czakó A. u. 1.) szíveskedjenek fordulni.

Nagykáta, 2021. március 19.
Dorner Gábor sk.